ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN TONE IT UP

Anthe Heylen, met commerciële naam Tone It Up, gevestigd te Kerkakker 7, 2310 Rijkevorsel ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0748.868.506.

E-mailadres: info@toneitup.be

 

Artikel 1: Definities

Volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

 1. Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
 2. Dienstverlener: Anthe Heylen of Tone it up
 3. Klant: De wederpartij van Dienstverlener
 4. Partijen:  De Dienstverlener en de Klant samen
 5. Offerte(s): een aanbieding of een offerte van de Dienstverlener (zowel via website, sociale media of e-mail)
 6. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen na aanvaarding van de Offerte door de Klant

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes of werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van Diensten door of namens de Dienstverlener.

2. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.

3. De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener zijn niet van toepassing, tenzij in het geval de Dienstverlener deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

4. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.

 

Artikel 3: Geldigheid Offertes

1. Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

2. Offertes gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. Indien de Klant bijkomende diensten wenst dient er een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen Partijen.

 

Artikel 4: Prijzen

1. De Dienstverlener zal de gevraagde diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst tussen Partijen.

2. Eventuele wijzigingen aan de gevraagde diensten en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven ten allen tijde opvragen bij de Dienstverlener met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze meerwerken/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 75 EUR (exclusief BTW).

3. De prijzen van de Dienstverlener zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de Offerte c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

 

Artikel 5: Werkwijze en betaling bij aankoop van een personal training traject (2 of 4 maanden)

1. Voor jij als Klant kan inschrijven voor een personal training traject zal eerst een intakegesprek plaatsvinden. Indien jij in aanmerking komt voor een personal training traject zal Tone It Up  een Offerte overmaken aan jou. Wanneer jij ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. de Offerte aanvaardt, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien je het traject voortijdig beëindigt, geeft dit jou geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

2. De Klant erkent dat de plaats van de sessies van het traject geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons. Met dien verstande dat de Dienstverlener ervoor kan kiezen om de sessies van het personal training traject ook online te geven.

3. Binnen de 10 werkdagen na het ontstaan van de Overeenkomst zal de Dienstverlener in overleg met de Klant dan meedelen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden.

4. Bij aankoop van een traject zal er steeds duidelijk worden aangegeven hoeveel sessies dit traject bevat. Deze sessies dienen steeds in een aangeduide tijdspanne van 2 of 4 maanden volledig ingepland worden. Sessies die niet binnen deze tijdspanne worden ingepland zullen vervallen.

5. Sessies die zijn ingepland kunnen niet meer worden verzet, behoudens akkoord van de Dienstverlener, anders verlies jij een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend.

 

Artikel 6: Werkwijze en betaling bij aankoop van een abonnement groepslessen

1. De Klant ontvangt bij aankoop van een abonnement groepslessen een lessenrooster met alle ingeplande lessen voor het aankomende kwartaal. Minstens 2 weken voor de start van een nieuw kwartaal zal het nieuwe lessenrooster ter beschikking worden gesteld. Dienstverlener behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan het lessenrooster (zowel tijdstip als plaats). Met dien verstande dat er geen lessen zullen doorgaan tijdens schoolvakanties en op feestdagen.

2. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om haar prijzen en/of voorwaarden aan te passen. De Klant zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht, waarna de Klant echter wel de mogelijkheid heeft om het abonnement kosteloos te beëindigen per e-mail op het navolgend e-mailadres: info@toneitup.be binnen de maand na kennisgeving van de aanpassing.

3. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde duur en is maandelijks per e-mail opzegbaar door de Klant, mits het abonnement wordt opgezegd minstens 48 uur voor de start van de nieuwe maand.

4. Lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooruitbetaald.

5. De Klant erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons. Met dien verstande dat de Dienstverlener ervoor kan kiezen om de groepslessen  ook online te geven.

 

Artikel 7: Tone It Up @ home

 1. Tone It Up @ home is een online platform aangeboden door de Dienstverlener waar de Klant vooraf opgenomen lessen kan bekijken. Onder andere, cardiotraining, stretching, etc.
 2. De Klant ontvangt bij aankoop onmiddellijk toegang tot het online platform en dit voor een periode van 1 jaar.
 3. Lidmaatschapsgelden worden hetzij voor 1 jaar vooruitbetaald. De Klant kan er echter voor kiezen om de lidmaatschapsgelden via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruit te betalen, mits een bijkomende administratieve kost van 25 EUR.
 4. Toegang tot online trainingen of online Diensten is persoonlijk. De toegang en de inhoud van de online Diensten mogen niet gedeeld worden met derden. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dien jij op het desbetreffende trainingsplatform een account aan te maken.
 5. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie gelinkt aan het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal jij ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.
 6. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
 7. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 8. Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 8: Algemene bepalingen inzake betaling

 1. De Klant verbindt er zich toe om de facturen van de Dienstverlener binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.
 2. Wanneer een SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, behoudt Tone It Up zich het recht bij elke vordering een bedrag van 5 EUR aan administratiekosten extra aanrekenen. Tone It Up behoudt zich tevens het recht voor om achterstallen en inschrijfkosten via SEPA Europese domiciliëring te innen.
 3. De Dienstverlener heeft het recht, om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen (en dus de coaching te stoppen of de Klant de toegang tot de groepslessen of het Tone It Up @Home te schorsen) indien de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Dienstverlener om welke reden dan ook niet nakomt. In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs zoals werd bepaald in de Overeenkomst met een minimum van 40 EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 4. In geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant, onverminderd bovenstaande paragraaf, van rechtswege wettelijke interest verschuldigd. Alle kosten in het kader van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van de onbetaalde factuur zijn ten laste van de Klant.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Klant, die consument is, die de diensten op afstand bij de Dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de Overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt.
 2. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijk, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.
 3. De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de dienstverlener, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.
 4. De Dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen.
 5. De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.
 6. De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij  zich bevindt  in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

 

Artikel 10: Klachten

1. De Klant is verplicht klachten binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk mee te delen aan de Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming.

2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Dienstverlener gehouden kan worden om bijkomende Diensten te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De Overeenkomst bevat voor Dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2. Iedere Klant dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch verantwoord is. Daarnaast dient u als Klant verzekerd te zijn tegen ongevallen.

3. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de Dienstverlener niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, het niet behalen van een bepaald resultaat, etc.

4. Voor zover de Dienstverlener bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware (of opzettelijke) fout.

5. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar diensten niet kan leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog trachten haar diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

6. Als blijkt dat het onmogelijk is voor de Dienstverlener om haar diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7. Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst.

8. Klant verklaart uitdrukkelijk te begrijpen dat het beoefenen van sport risico’s met zich kan meebrengen zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen van Tone It Up. Het volgen van personal training of online coaching is volledig op eigen risico van de Klant. Tone It Up kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade na het verkeerd opvolgen van advies of niet verstrekken van correcte informatie.

9. Tone It Up kan dan ook niet aansprakelijk zijn voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na personal training en/of het volgen van een online coachingsprogramma en/of groepslessen.

10. De Klant verklaart uitdrukkelijk om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden aan Tone It Up. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang zij een Dienst volgt bij Tone It Up.

 

Artikel 13: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Dienstverlener voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de vereisten zoals gebruikelijk in de sector.

2. Dienstverlener behoudt zich het recht om werkzaamheden uit te besteden aan derde partijen.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Wij hebben heel hard ons best gedaan om onze opgebouwde kennis om te vormen in een behapbare Dienst om jou verder te helpen en te informeren, door onze Dienst aan te kopen aanvaard jij dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus, training, workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Tone It Up en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. Jij mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren. De Intellectuele Eigendom mag door jou enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in de eigen onderneming (zonder dit te commercialiseren).
 2. Als wij een schending vaststellen, hebben wij het recht hiervoor een reële schadevergoeding in rekening te brengen.
 3. De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz.  die via  de  website of social media van de Dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de Klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de  website  of  social media van de Dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

 

Artikel 15: Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Dienstverlener geleverde diensten.

 

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Klant te beschermen. De Klant zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte aan derden.

 

Artikel 17: Verwerking persoonsgegevens

 1. Door een bestelling te plaatsen of beroep te doen op de Diensten van de Dienstverlener, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan de Dienstverlener om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de diensten of afleveren van het aangekochte product. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van de Dienstverlener.
 1. De Dienstverlener respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
 1. Alle persoonsgegevens die via de website van de Dienstverlener of in het kader van de geleverde diensten worden geleverd en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de Klant.
 1. De Klant geeft uitdrukkelijk toestemming aan Tone It Up om foto’s en beeldmateriaal te nemen en deze gebruiken voor haar social media kanalen voor marketing doeleinden.

 

Artikel 18: Splitsbaarheid

1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een onafdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Overeenkomst tussen Dienstverlener en de Klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval het onderling overleg niet slaagt in een minnelijke regeling, zullen de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil en het geschil beslechten.

Versie van 27 december 2021